Polityka jakości

Dążeniem „CS-CREATIVE SOLUTIONS OPTA-TECH MACIEJCZYK ANDRZEJ” jest osiągnięcie i utrzymanie czołowej pozycji wśród przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, sprzedażą, usługami instalacji, napraw i konserwacji: urządzeń optycznych, pomocy dydaktycznych, oprogramowania i systemów rejestracji cyfrowej obrazu i mowy.

Nadrzędnymi celami jakościowymi „CS-CREATIVE SOLUTIONS OPTA-TECH MACIEJCZYK ANDRZEJ” są:

 • zapewnianie klientom kompleksowych usług na coraz wyższym poziomie
 • tworzenie nowej jakości realizacji usług
 • stałe rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klientów
 • stworzenie i utrzymanie sprawnego systemu obsługi klientów, opartego na kulturze współpracy, odpowiedzialności i wzajemnym zaufaniu
 • dążenie do stworzenia wizerunku organizacji jako stałego, odpowiedzialnego i ciągle rozwijającego się partnera na rynku usług dla małych i średnich przedsiębiorców.

Powyższe cele będą realizowane przez:

 • unowocześnianie procesu świadczonych usług
 • stosowanie w procesie świadczenia usług zakupów materiałowych i usług od kwalifikowanych dostawców
 • ciągłe dążenie do wyeliminowania wad powstających w procesie świadczonych usług
 • podejmowanie działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących
 • doskonalenie kwalifikacji i umiejętności personelu
 • motywowanie pracowników
 • konsekwentną realizację i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego
  z normą ISO 9001:2008.

Powyższa polityka jakości jest znana i zrozumiała dla wszystkich pracowników „CS-CREATIVE SOLUTIONS OPTA-TECH MACIEJCZYK ANDRZEJ” i poddawana przeglądom pod kątem jej ciągłej przydatności.

Pełną odpowiedzialność za realizację niniejszej polityki jakości ponosi Właściciel, który ustala zadania i odpowiedzialności za jakość dla całego personelu oraz zapewnia niezbędne zasoby.

„Jestem świadomy odpowiedzialności za realizację celów i zadań zawartych w niniejszej Polityce Jakości. Jako Właściciel deklaruję, że zarówno ja, jak i wszyscy pracownicy uznamy za priorytetowe zadania wynikające z wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz przyjmuję odpowiedzialność za jego opracowanie i przestrzeganie. Deklaruję zapewnienie odpowiednich zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością.”

Warszawa, dnia 03.08.2009r.

Właściciel

Andrzej Maciejczyk

Człowiek mówi 7 razy szybciej niż pisze…. więc dyktuj